Ceník

kapacita 12 osob - 5 ložnic

Srub lze pronajmout vždy pouze pro jednu skupinu osob v maximálním poštu 12ti osob.

Srub je pronajímán výhradně pro týdenní pobyt (So - So). Jiná délka pronájmu je možná pouze po dohodě, a to minimálně 2 noci (kratší doba není možná). 

Poz. upozorňujeme, že cena za pronájem je v takovém případě navýšena. Výhodnější je tedy využít týdenních pronájmů.

7 nocí (sobota-sobota)

58 800 Kč

6 nocí

53 400 Kč

5 nocí

46 500 Kč

4 noci

38 600 Kč

3 noci

32 200 Kč 

2 noci

25 800 Kč

Cena nezahrnuje

Pouze poplatek z pobytu 15,- Kč za osobu a započatý den - poplatek je účtován zvlášť a nelze jej zahrnou do ceny pronájmu, neboť je, na základě vyhlášky města, pronajímatelem odváděn samostatně.


Cena zahrnuje

 • Spotřebu elektřiny, vody a náklady na topení (v zimním období dřevo do krbu)
 • Využití Wi-Fi a TV
 • Poskytnutí ložního prádla a ručníků
 • Dodání toaletních a mycích potřeb
 • Využití vnitřního vybavení jako např.
  - Vybavení kuchyní spotřebiči a nádobím
  - Možnost použití výčepního zařízení
  - K dispozici jsou pračky a sušička
  - Dětská postýlka a dětská sedačka, vanička a nočník

 • Využití venkovního vybavení jako např.
  - Venkovní nábytek
  - Plynový gril
  - Sestava dětské houpačky se skluzavkou

 • Možnost využití finské sauny

 • Možnost parkování ( 2x v objektu , 2x před srubem)

 • Celkový úklid s přípravou prostor pro další pronájem

Zahájení a ukončení pobytu

Předání srubu k pronájmu je možné vždy v první den pobytu, a to od 15:00 hod. Ke zpětnému převzetí musí být srub připraven od 09:00 hod posledního dne pobytu. V závislosti na obsazenost v daném termínu je možné tyto časy, po předchozí dohodě s pronajímatelem, upravit. 

Platební a storno podmínky

Pro platné potvrzení rezervace je nutné uhradit 50% z celkové ceny pronájmu za požadované období. Tato zúčtovatelná zálohová platba bude na základě vystaveného dokladu uhrazena bankovním převodem na účet pronajímatele nejdéle do 5ti kalendářních dnů ( v opačném případě bude rezervace zrušena ). Doplatek ceny pronájmu je pak splatný v den nástupu na ubytování v hotovosti k rukám ubytovatele (příp. jím pověřené osoby). Doplatek lze rovněž uhradit bankovním převodem, a to tak, aby byl na účet ubytovatele připsán nejdéle v den nástupu na ubytování.

Objednatel je oprávněn kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, svůj požadavek na ubytování písemně nebo elektronicky stornovat. Objednatel je v takovém případě povinen uhradit následující storno poplatky:

Storno před nástupem pobytu: do 60dnů - 20% zálohy

60-30 dnů - 50% zálohy

30-11 dnů - 70% zálohy

10 - 0 dnů - 100% zálohy

Ubytovatel je povinen v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 14ti kalendářních dnů převést zbývající část zaplacené zálohy objednateli.

V den nástupu na ubytování je v hotovosti, k rukám ubytovatele (příp. jím pověřené osoby), složena vratná kauce ve výši 5.000,- Kč na bezeškodní průběh ubytování.

!!! POZOR - Opatření COVID- 19 !!!

Pokud bude v termínu vašeho ubytování vyhlášen zákaz cestování nebo jakéhokoliv jiného nařízení, které bude znemožňovat váš příjezd, vracíme plnou částku uhrazené rezervační jistiny.


Provozní a ubytovací řád

Podmínky pobytu

 1. Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem, nebo jiným dokladem totožnosti. Ubytovatel je rovněž oprávněn požadovat i další podklady, jež jsou stanoveny zákonem, vyhláškou nebo nařízením vlády či správními orgány (např. doklad o očkování, bezinfekčnosti apod.) Ubytovaný souhlasí s poskytnutím jeho osobních údajů pro zápis do knihy ubytovaných a GDPR.
 2. Ubytovatel ubytuje hosta na základě objednaného a potvrzeného ubytování, a to od 15.00 hodin nejpozději do 17.00 hodin v den nástupu, pokud není dohodnuto jinak.
 3. Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovaným prostory vyhrazené k ubytování a venkovní vybavení ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit nerušený výkon práv spojených s ubytováním a pobytem.
 4. Ubytovaní jsou povinni na začátku pronájmu zkontrolovat předmět pronájmu, včetně vybavení, jeho stavu, funkčnosti a případné nedostatky neprodleně nahlásit ubytovateli.
 5. V případě vzniku škody na vybavení či zařízení objektu nebo nemovitosti bude ubytovatel požadovat reálnou cenu opravy nebo pořízení nové věci z bezškodní kauce. V případě vzniku škody či poruchy na zařízení objektu je ubytovaný povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit ubytovateli.
 6. Ubytovatel je povinen dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů a dbát na technický a hygienický stav objektu.
 7. Za škody, způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá ubytovaný v plném rozsahu. Při ztrátě klíčů (čipů) zaplatí ubytovaný škodu způsobenou ubytovateli ve výši 3000,- Kč z vratné kauce.
 8. V den odjezdu je ubytovaný povinen poskytnuté prostory a příslušenství uvést do původního stavu, tj. provést základní úklid vnitřních i venkovních prostor, vyklidit a opustit pokoje a zbylé prostory objektu nejpozději do 9.00 hod. Klíč (vstupní čip) odevzdat ubytovateli, který provede důkladnou kontrolu všech prostor, kompletního vybavení a venkovních prostor. Při výrazném nedodržení této doby může být ubytovaným účtována cena za další den pobytu.
 9. Parkování vozidel ubytovaných je umožněno na vlastním parkovišti před a v areálu objektu. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme uzavírat vjezdovou bránu do areálu.
 10. Ubytovaný nesmí bez souhlasu ubytovatele přenechat prostory vyhrazené k ubytování jiné osobě nebo svým jednáním umožnit počet ubytovaných osob navyšovat. Návštěvy vstupující do objektu je možné přijímat po předchozí dohodě s ubytovatelem. Při porušení bude účtována pokuta ve výši 3000,- Kč denně.
 11. Je zakázáno, mimo vyhrazení odpadkové nádoby na tříděný odpad vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, použité tuky a oleje, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír, hygienické vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.) do WC a odpadů. Ubytovaní mají za povinnost třídit odpad do připravených odpadních nádob.
 12. V pokojích nesmí být přemísťován nábytek, postele, prováděny zásahy do elektrické či jakékoliv jiné instalace.
 13. V pokojích není dovoleno používat vlastních elektrospotřebičů, kromě těch, které ubytovaným slouží k jejich osobní hygieně, administrativní práci či ze zdravotních důvodů. (laptop, tablet, mobilní telefony apod. jsou povoleny). Je zakázáno přelaďování televize a využívat Wi-Fi pokrytí penzionu k nezákonným aktivitám na internetu (tj. např. stahování filmů) nebo k rizikovým aktivitám (např. stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie, rozesílání spamů).
 14. Ubytovaní jsou povinni dodržovat zákaz vstupu na pokoje a schodiště ve venkovní obuvi.
 15. Ubytovaným není dovoleno brát do obytných prostor sportovní nářadí a příslušenství, a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno místo v suterénu objektu.
 16. Psi a ostatní zvířata nejsou v objektu povolena.
 17. Ubytovaný je povinen při odchodu z objektu zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry, dveře ohniště krbu, okna a uzamknout vchodové dveře a veškeré vstupy do objektu.
 18. Ubytovatel neodpovídá za věci, které ubytovaný do objektu vnesl a to i pokud byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Dále neodpovídá za věci ponechané ve vozidlech ubytovaných na parkovišti.
 19. Rodiče batolat a dětí jsou povinni zajistit dodržování čistoty a předcházet případnému poškození a nevratnému znečištění zařízení a vybavení objektu dětmi. Vykonávají zodpovědný dohled nad dětmi a dbají zvýšené pozornosti při pohybu dětí ve venkovních prostorách areálu.
 20. Rodiče dětí jsou odpovědni za jednání a chování dětí v prostorách areálu objektu, případná škoda je uplatněna z vratné kauce. Při používání houpaček, skluzavky a dětské lezecké stěny jsou rodiče-ubytovaní vždy povinni zajistit zodpovědný a dostatečný dozor nad dětmi.
 21. Ubytovaným je při provozování krbu zakázána manipulace s otevřeným ohněm nebo vynášení hořících polen z prostoru ohniště krbu. Při grilování na venkovním grilu je nutný odstup 2 m od hrany střechy směrem od srubu. Ve venkovním grilu je zakázáno rozdělávat otevřený oheň.!!. Venkovní gril je po použití potřeba důkladně vyčistit připravenými prostředky, v opačném případě je účtováno 500,- Kč za jeho vyčištění.
 22. Ubytovaný je povinen chovat se v interiéru a exteriéru objektu tak, aby nevznikl požár a škoda na majetku.
 23. V případě vzniku požáru je každý povinen tento požár uhasit použitím instalovaných hasicích přístrojů a provést nutná opatření k zabránění jeho šíření, neprodleně ohlásit vznik požáru, resp. přivolat pomoc pohotovostních služeb. Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru.
 24. V objektu jsou instalována kouřová čidla, platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm!
 25. V době od 22 hod do 8 hod se ubytovaný chová tak, aby nerušil noční klid. V této době je zákaz hlasité reprodukované hudby. S ohledem na místní vyhlášku toto rovněž platí vždy v Neděli od poledne 12.00 hod do 8 hod ráno.
 26. Ubytovaný je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je poruší, má ubytovatel právo sankce, nebo odstoupení od smlouvy o ubytování i před uplynutím dohodnuté doby bez náhrady, a ukončit ubytovaným pobyt. Ubytovanými jsou osoby starší 18 let, které si pobyt rezervovali dohodou s ubytovatelem. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15 - 18 let se souhlasem svého zákonného zástupce. Děti a osoby do 15let vždy s pobytem rodičů. Není možno ubytovat osoby trpící infekčními chorobami, podnapilé nebo nepřizpůsobivé.